Všeobecné obchodné podmienky

 

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia  pri nákupe v internetovom obchode   www.nabytok-belgica.sk.

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.nabytok-belgica.sk sú záväzné.

VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho  a kupujúceho.

 

2. Kedy a ako dostanem tovar ?

Po odoslaní objednávky e-mailom je objednávka platná a zaevidovaná .Tovar zasielame zásielkovou službou resp. Vám ho dovezieme osobne najneskôr do 2 pracovných dní.

O stave Vašej objednávky sa môžete  informovať mailom na: info@nabytok-belgica.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905/488- 611 a 0915/133-163

 

3.Doprava

Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou  formou dobierky.

Výška prepravného vrátane balného je vypočítaná  podľa váhy objednaného tovaru a vzdialenosti  nakládky a vykládky v km

Upozorňujeme ctených zákazníkov, aby preberali zásielky výlučne len s neporušeným obalom!

V opačnom prípade je reklamácia porušenej zásielky neoprávnená.

Doručovateľ Vás bude informovať o termíne dodávky Vašej objednanej zásielky, preto je nutné uviesť v objednávke Vaše telefónne číslo, alebo telefonický kontakt na osobu, ktorá má dobierku prevziať.

Tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne v našej predajni  na adrese Nové Zámky, ul. J. Simora č.6. 

  

4. Platobné podmienky

A) pri osobnom odbere je možná platba za tovar len v hotovosti. Platby platobnou kartou nie sú umožnené.

B) pri doručovaní  na dobierku sa v zásielke nachádza priložená faktúra za tovar a balné. Kupujúci vyplatí tovar doručovateľovi v hotovosti.  Kupujúci obdrží potvrdenie o úhrade zásielky pri prebratí tovaru od doručovateľa. 

 

 

 

5.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka číslo 40/1964 Zb. v platnom znení .

Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte .

 

6. Reklamačný poriadok

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

    Všeobecné ustanovenia

 

a)       Predávané veci v tejto predajni nie sú nové, sú používané a tým nezodpovedajú kvalite nového tovaru. Nie sú na tovaroch uvádzané vlastnosti tovaru, kvalita, výrobca, pôvod. Stav, opotrebenie a kvalita nášho použitého tovaru určeného na predaj konečnému spotrebiteľovi je veku nábytku a bytových doplnkov primeraná. O tejto skutočnosti sa kupujúci môže presvedčiť pri osobnej obhliadke v predajni v Nových Zámkoch, ul. J.Simora č.6.

b)       Predávajúci záväzne a zodpovedne deklaruje kvalitu a vlastnosti používaného tovaru nasledovne:

na prevádzke – v kamennej predajni, na www.nabytok-belgica.sk, v inzerátoch, v letákoch, fotodokumentáciou a i.

c)       Na použité veci sa nevzťahuje  záruka, iba v prípade, ak sa na tom výslovne predávajúci a kupujúci nedohodli.

d)       Kupujúci nie je oprávnený podať reklamáciu na tovar, ak ho predávajúci upozornil na vady veci, o ktorých bol upovedomený.

e)       Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

f)        Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie kúpnej ceny ak vec kvôli vade nemôže používať, alebo v prípade, ak ho predávajúci ubezpečil, že tovar nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukázalo ako nepravdivé.

g)       Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, t.j. po prezretí veci. V prípade prebratie zásielky na dobierku, ktorú prevzal kupujúci od doručovateľa môže kupujúci uplatniť reklamáciu do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky.

h)       Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho zodpovednosť  náhodnej skazy, zničenia alebo poškodenia veci.

i)        Reklamačný poriadok je súčasťou VOP, s ktorými sa kupujúci oboznámil pred zakúpením tovaru a následným potvrdením objednávky s nimi bezvýhradne súhlasil.

 

 

7. Ochrana osobných údajov       

Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. platný od 1.7.2013 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára , slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a zasielanie propagačných materiálov a nebudú ďalej poskytované tretím osobám .

 

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

a)       Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním e-shopu a uzatvorením kúpnej zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

b)       V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim je kupujúci oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, výmenu tovaru alebo vrátenia peňazí ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie.

c)       Žiadosť o nápravu zašle kupujúci elektronickou poštou na adresu: info@nabytok-belgica.sk alebo poštou na adresu Nábytok -  Belgica, Nové Zámky, ul. J.Simora č.6, 940 01.

d)       Pokiaľ predávajúci  žiadosť nerieši  k spokojnosti kupujúceho  do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ktoré upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

e)       Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: 
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
g) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
h) Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

f)        Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy resp. objednávky cez internetový obchod.

g)       Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do 5 eur.

h)       Subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši spor v čo najkratšom čase, koná hospodárne bez zbytočného  zaťažovania dotknutých strán a to formou telefonickou alebo elektronickou a spor ukončí najneskôr do 90 dní odo dňa jeho začatia.

 

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa týkajú  internetovej stránky www.nabytok-belgica.sk a platia v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim .

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky , tak ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedeného v internetovom obchode www.nabytok-belgica.sk

Objednávateľ prehlasuje , že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a súhlasí s nimi.

 


DomovDomov